Department

Name of the Convenors

Sheshadri Govindan - Convenor
Ankit Lakshman
Karan Fernandes
Akshay Divakaran
Bianca Joseph
Rajveer Sethi
Balesh Sivaganga
Puneet Wig
Sandeep Singh Manku
Kunal Pansare

Robert Joseph - Convenor
P. M. Balakrishna
Siddharth Gupta
Shantanu Agrawal
Rajendra Pradhan
Rakesh Mhatre
Naresh Shenoy
Vishal Madan
Sandeep Darveshi

Chandrika Maniar - Convenor
Neha P. Agarwal
Sangeeta Malhotra
Rachna Kotian
Sanya Sethi
Meena R. Kapoor
Trisha Mhatre
Ashwini Sandu
Ria Lalwani
Shubha Sharma
Neha V. Wadhawan
Neetu Dhami
Kavita Singh
Rekha Tyagi
Janaki Hari
Neetu Chopra

Ajay Kumar Tyagi - Convenor
Sanjay Pansare
Ranjit Dhami
Gerard Lobo
Ravi Nemade
Shyam Agarwal
Vijay Jindal

Narinder Sharma - Convenor
Yashda Gondal
Lokesh Kapoor
Vijay Malik
Vinay Kapoor (Rooms)
Ganesh Rai

Dr. Manish Sharma - Convenor
Dr. Kuldeep Singh
Dr. Rajni Gwalani
Dr. Yashda Gondal
Dr. Anil Bradoo
Dr. Suratkal

Sanjay Pansare - Convenor
Ravi Nemade
R. S. Govindan
Aashish Gadkari
Shyam Agarwal
Ranjit Dhami

Surinder Sharma - Convenor
Balkrishan Wadhawan - Chairman
Rajiv B. Gupta
Sunil Chhabria
Shyam Agarwal
Rajinder Sethi
Ranjit Dhami

Sangeeta Malhotra - Convenor
Janaki Hari
Suman Bansal
Ravindra Durve
Nilang Pathare
K. N. Balakrishnan

R. S. Govindan - Convenor
Sandeep Agarwal
Rajiv B. Gupta

Anil Maranbasri - Convenor
R. S. Govindan
Sheshadri Govindan
Gerard Lobo
Manish Sharma
K. N. Balakrishnan
Ranjit Dhami

Surinder Sharma - Convenor
Manish Sharma
Pradeep Padgaonkar
R. S. Lakshman
Lokesh Kapoor
Sanjay Agarwal
Naresh Shenoy
Jairam AthreyaRupa Ashik
Dr. Yashda Gondal

R. Shankar - Convenor
Rajiv B. Gupta
Kirit Parekh
Anil Maranbasri
Balesh Sivaganga

Rupa Ashik