Shri. Dhirendra Singh

Shri. Dhirendra Singh

Badminton Section Secretary

Shri. Shyam Basistha

Shri. Shyam Basistha

Cards Section Secretary

Shri. Nasir Khan

Shri. Nasir Khan

Karaoke Section Secretary

Shri. Vinay Kalgutkar

Shri. Vinay Kalgutkar

Squash Section Secretary

Dr. Ramesh Gori

Dr. Ramesh Gori

Swimming Section Secretary

Shri. Mahesh Agarwal

Shri. Mahesh Agarwal

Gym & Health Section Secretary

Shri. T . K . Krishnakumar

Shri. T . K . Krishnakumar

Cricket Section Secretary

Shri. Balkrishna Parab

Shri. Balkrishna Parab

Carrom & Chess Section Secretary

Shri. Mohan Parmeswaran

Shri. Mohan Gopalkrishnan

Billiards Section Secretary

Shri. Manoj Padmanabhan

Shri. Manoj Padmanabhan

Lawn Tennis Section Secretary

Shri. Naresh Oberai

Shri. Naresh Oberai

Table Tennis Section Secretary