Shri. Dhirendra Singh

Shri. Dhirendra Singh

Badminton

Shri. Mohan Parmeswaran

Shri. Mohan Gopalkrishnan

Billiards

Shri. Shyam Basistha

Shri. Shyam Basistha

Cards

Shri. Balkrishna Parab

Shri. Balkrishna Parab

Carrom & Chess

Shri. T . K . Krishnakumar

Shri. T . K . Krishnakumar

Cricket

Shri. Mahesh Agarwal

Shri. Mahesh Agarwal

Gym & Health

Shri. Nasir Khan

Shri. Nasir Khan

Karaoke

Shri. Manoj Padmanabhan

Shri. Manoj Padmanabhan

Lawn Tennis

Shri. Vinay Kalgutkar

Shri. Vinay Kalgutkar

Squash

Dr. Ramesh Gori

Dr. Ramesh Gori

Swimming

Shri. Naresh Oberai

Shri. Naresh Oberai

Table Tennis