Shri. Harkaran Singh Chandhok

Shri. Harkaran Singh Chandhok

Badminton

Shri. Mohan Parmeswaran

Shri. Mohan Gopalkrishnan

Billiards

Shri. Shyam Basistha

Shri. Shyam Basistha

Cards

Shri. Balkrishna Parab

Shri. Balkrishna Parab

Carrom & Chess

Shri. Aashish Gadkari

Shri. Aashish Gadkari

Cricket Section Caretaker

Shri. Murali Venkataraman

Shri. Murali Venkataraman

Gym & Health

Shri. Nasir Khan

Shri. Nasir Khan

Karaoke

Shri. Anil Vohra

Shri. Anil Vohra

Lawn Tennis

Shri. Vinay Kalgutkar

Shri. Vinay Kalgutkar

Squash

Dr. Ramesh Gori

Dr. Ramesh Gori

Swimming

Shri. Naresh Oberai

Shri. Naresh Oberai

Table Tennis