Shri. Shyam Basistha

Shri. Shyam Basistha

Cards

Shri. Nasir Khan

Shri. Nasir Khan

Karaoke

Shri. Harkaran Singh Chandhok

Shri. Harkaran Singh Chandhok

Badminton

Shri. Balkrishna Parab

Shri. Balkrishna Parab

Carrom & Chess

Shri. Sandeep Darveshi

Shri. Naresh Shenoy

Cricket

Shri. Anil Vohr

Shri. Anil Vohra

Lawn Tennis

Shri. Shivraj R. Pandit

Shri. Shivraj R. Pandit

Billiards

Shri. Amrit Kulkarni

Shri. Amrit Kulkarni

Swimming

Shri. Rajeev Menon

Shri. Murali Venkataraman

Gym & Health

Shri. Vinay Kalgutkar

Shri. Vinay Kalgutkar

Squash